Privacy

Privacy-verklaring

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De Stichting Oud Soest (hierna: Museum Soest) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Privacy statement en privacy beleid

In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Museum Soest. Wil u meer lezen over privacy binnen Museum Soest? Download dan het privacy beleid (Klik op de laatste regel van dit document)

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld u naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt  Museum Soest persoonsgegevens?

Museum Soest verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

·         Vrijwilligers   

·         Vrienden (donateurs)

·         Leden van de Club van 100

·         Mensen die items in bruikleen geven of willen schenken

·         Exposanten

·         Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

          Persoonsgegevens in het kader van bijzondere wet en/of regelgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Museum Soest verwerkt persoonsgegevens fysiek en digitaal  in beveiligde bestanden in Word, Excel en Buildix. 

Waarvoor verwerkt Museum Soest persoonsgegevens?

Als u vrijwilliger of vriend (donateur) wilt worden van  Museum Soest, of lid wordt van de ‘Club van 100’, in het museum wilt exposeren, stukken in bruikleen wilt geven of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van u gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven, (voor zover van toepassing) zorg dragen voor uw verzekering en u informeren over zaken betreffende (de activiteiten van) Museum Soest die voor u van belang zijn. 

Verwerkt Museum Soest ook bijzondere persoonsgegevens?

Doorgaans verwerkt Museum Soest alleen ‘gewone’ gegevens, betreffende: naam adres en woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of informatieverstrekking richting anderen die bij het museum betrokken zijn. 

Museum Soest controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat Museum Soest met mijn persoonsgegevens om?

U persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard (fysiek afgesloten en digitaal beveiligd) en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Museum Soest of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen alleen worden geraadpleegd door  bestuursleden van de Stichting   Oud   Soest die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het feit dat u vrijwilliger bent of lid van de Club van 100 worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om bijvoorbeeld statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het  met deze informatie mogelijk oud-vrijwilligers te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Museum Soest gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Kan ik zien welke gegevens Museum Soest van mij verwerkt?

Door een verzoek om inzage bij het bestuur van de Stichting   Oud Soest kunt u uw gegevens met betrekking tot uw registratie of relatie met Museum Soest inzien en/of laten bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Museum Soest kun u terecht bij het bestuur van de Stichting  Oud Soest via info@museumsoest.nl onder vermelding van: Privacybeleid

Museum Soest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.

Disclaimer

De inhoud van www.museumsoest.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Museum Soest tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Museum Soest expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Cookies

Museum Soest is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik.   Museum Soest maakt geen gebruik van cookies.